پرداخت مطالبات گندم‌کاران کرمانشاهی تا چند روز آینده

پرداخت مطالبات گندم‌کاران کرمانشاهی تا چند روز آینده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت مطالبات گندم‌کاران این استان تا چند روز آینده خبر داد و گفت: 745 میلیارد تومان مطالبات در این خصوص باقی‌مانده است.

پرداخت مطالبات گندم‌کاران کرمانشاهی تا چند روز آینده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت مطالبات گندم‌کاران این استان تا چند روز آینده خبر داد و گفت: 745 میلیارد تومان مطالبات در این خصوص باقی‌مانده است.
پرداخت مطالبات گندم‌کاران کرمانشاهی تا چند روز آینده

ترانه

View more posts from this author