پرداخت 5 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به جوانان لنده‌ای

پرداخت 5 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به جوانان لنده‌ای
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لنده گفت: در راستای حمایت و ارائه خدمات به جوانان و مددجویان اداره بهزیستی شهرستان بیش از 5 میلیاردو 500 میلیون ریال تسهیلات در قالب پروژه‌های خود اشتغالی به جوانان و مددجویان لنده‌ای پرداخت گردیده است.

پرداخت 5 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به جوانان لنده‌ای

رئیس اداره بهزیستی شهرستان لنده گفت: در راستای حمایت و ارائه خدمات به جوانان و مددجویان اداره بهزیستی شهرستان بیش از 5 میلیاردو 500 میلیون ریال تسهیلات در قالب پروژه‌های خود اشتغالی به جوانان و مددجویان لنده‌ای پرداخت گردیده است.
پرداخت 5 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به جوانان لنده‌ای

فانتزی

View more posts from this author