پروازهای شبانه در فرودگاه بجنورد دایر شود

پروازهای شبانه در فرودگاه بجنورد دایر شود
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: پروازهای شبانه می‌بایست در فرودگاه بجنورد دایر شود.

پروازهای شبانه در فرودگاه بجنورد دایر شود

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: پروازهای شبانه می‌بایست در فرودگاه بجنورد دایر شود.
پروازهای شبانه در فرودگاه بجنورد دایر شود

wolrd press news

View more posts from this author