پروسه‌های طولانی قانونی باعث نارضایتی‌ مردم می‌شود

پروسه‌های طولانی قانونی باعث نارضایتی‌ مردم می‌شود
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی برای حل مشکلات مردم باید مراحل قانونی طی شود و مردم از جزئیات روال قانونی اطلاعاتی ندارند و این پروسه‌های طولانی باعث نارضایتی‌ آنها می‌شود.

پروسه‌های طولانی قانونی باعث نارضایتی‌ مردم می‌شود

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی برای حل مشکلات مردم باید مراحل قانونی طی شود و مردم از جزئیات روال قانونی اطلاعاتی ندارند و این پروسه‌های طولانی باعث نارضایتی‌ آنها می‌شود.
پروسه‌های طولانی قانونی باعث نارضایتی‌ مردم می‌شود

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author