پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس به بهره‌برداری رسید

پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس به بهره‌برداری رسید
پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان در نخستین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس به بهره‌برداری رسید

پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان در نخستین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.
پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی مخزن 30 هزار مترمکعبی شهر بندرعباس به بهره‌برداری رسید

پرس نیوز

View more posts from this author