پروژه برق‌رسانی به مسکن مهر شهرضا به بهره‌برداری رسید

پروژه برق‌رسانی به مسکن مهر شهرضا به بهره‌برداری رسید
پروژه برق‌‌رسانی به 20 بلوک مسکن مهر شهرضا با بهره‌برداری از ترانسفورماتور و شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی مسکن مهر پردیس در فاز چهارم منطقه سروستان شهرضا با حضور مسؤولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.

پروژه برق‌رسانی به مسکن مهر شهرضا به بهره‌برداری رسید

پروژه برق‌‌رسانی به 20 بلوک مسکن مهر شهرضا با بهره‌برداری از ترانسفورماتور و شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی مسکن مهر پردیس در فاز چهارم منطقه سروستان شهرضا با حضور مسؤولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.
پروژه برق‌رسانی به مسکن مهر شهرضا به بهره‌برداری رسید

تلگرام

View more posts from this author