پروژه فاضلاب خوسف بعد از 10 سال از مطالعه آن اجرایی نشده است

پروژه فاضلاب خوسف بعد از 10 سال از مطالعه آن اجرایی نشده است
رئیس شورای شهر خوسف گفت: بحث فاضلاب شهر خوسف بیش از 10 سال است که مطالعات آن آغاز شده ولی اجرایی نشده است.

پروژه فاضلاب خوسف بعد از 10 سال از مطالعه آن اجرایی نشده است

رئیس شورای شهر خوسف گفت: بحث فاضلاب شهر خوسف بیش از 10 سال است که مطالعات آن آغاز شده ولی اجرایی نشده است.
پروژه فاضلاب خوسف بعد از 10 سال از مطالعه آن اجرایی نشده است

ابزار رسانه

View more posts from this author