پروژه فولاد بافت فعالیت خود را مجددا آغاز کرد

پروژه فولاد بافت فعالیت خود را مجددا آغاز کرد
امام جمعه بافت در جلسه راه‌اندازی فولاد بافت گفت: امیدواریم شاهد به بار نشستن و حرکت چرخه تولید فولاد بافت باشیم.

پروژه فولاد بافت فعالیت خود را مجددا آغاز کرد

امام جمعه بافت در جلسه راه‌اندازی فولاد بافت گفت: امیدواریم شاهد به بار نشستن و حرکت چرخه تولید فولاد بافت باشیم.
پروژه فولاد بافت فعالیت خود را مجددا آغاز کرد

سپهر نیوز

View more posts from this author