پلمب واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اسلامشهر

پلمب واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اسلامشهر
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر از شناسایی و پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

پلمب واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اسلامشهر

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر از شناسایی و پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
پلمب واحد دندانپزشکی غیرمجاز در اسلامشهر

خبر جدید

View more posts from this author