پلمب کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله

پلمب کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله
رئیس دادگستری سلسله گفت: به دلیل برداشت بی‌رویه کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله پلمب شدند.

پلمب کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله

رئیس دادگستری سلسله گفت: به دلیل برداشت بی‌رویه کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله پلمب شدند.
پلمب کارخانه‌های شن و ماسه در سلسله

خرم خبر

View more posts from this author