پلمپ 13 واحد صنفی متخلف در پارس‌آباد

پلمپ 13 واحد صنفی متخلف در پارس‌آباد
فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در این طرح 13 واحد صنفی متخلف پلمپ شد.

پلمپ 13 واحد صنفی متخلف در پارس‌آباد

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در این طرح 13 واحد صنفی متخلف پلمپ شد.
پلمپ 13 واحد صنفی متخلف در پارس‌آباد

باشگاه خبری ورزشی

View more posts from this author