پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی خوسف برگزار شد

پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی خوسف برگزار شد
دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی خراسان جنوبی از برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی ماژان خوسف خبر داد و گفت: در این جشنواره جمعی از مدیران استان حضور داشتند و بیش از 3 هزار نفر از مردم به تماشا نشستند.

پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی خوسف برگزار شد

دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی خراسان جنوبی از برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی ماژان خوسف خبر داد و گفت: در این جشنواره جمعی از مدیران استان حضور داشتند و بیش از 3 هزار نفر از مردم به تماشا نشستند.
پنجمین جشنواره فرهنگی و بازی‌های بومی محلی خوسف برگزار شد

باشگاه خبری ورزشی

اتوموبیل

View more posts from this author