پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان رونمایی شد

پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان رونمایی شد
نخستین پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی با حضور مسؤولان، در زنجان رونمایی شد.

پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان رونمایی شد

نخستین پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی با حضور مسؤولان، در زنجان رونمایی شد.
پوستر یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان رونمایی شد

روزنامه ایران

View more posts from this author