پیشرفت 65 درصدی احداث بوستان میلاد در منطقه 3

پیشرفت 65 درصدی احداث بوستان میلاد در منطقه 3
شهردار منطقه سه قم گفت: عملیات تبدیل پارک جنگلی به بوستان میلاد در منطقه سه تاکنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

پیشرفت 65 درصدی احداث بوستان میلاد در منطقه 3

شهردار منطقه سه قم گفت: عملیات تبدیل پارک جنگلی به بوستان میلاد در منطقه سه تاکنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
پیشرفت 65 درصدی احداث بوستان میلاد در منطقه 3

View more posts from this author