پیشگیری را در مقوله آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار داده‌ایم

پیشگیری را در مقوله آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار داده‌ایم
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان اردبیل گفت: در مقوله آسیب‌های اجتماعی پیشگیری در اولویت اول این سازمان قرار دارد.

پیشگیری را در مقوله آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار داده‌ایم

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان اردبیل گفت: در مقوله آسیب‌های اجتماعی پیشگیری در اولویت اول این سازمان قرار دارد.
پیشگیری را در مقوله آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار داده‌ایم

View more posts from this author