پیمانکاران به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند

پیمانکاران به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه پیمانکاران باید به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند، گفت: پیمانکاران دستورالعمل‌ها و ایمنی پروژه را در دستور کار قرار دهند.

پیمانکاران به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه پیمانکاران باید به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند، گفت: پیمانکاران دستورالعمل‌ها و ایمنی پروژه را در دستور کار قرار دهند.
پیمانکاران به استانداردهای شرکت گاز ملزم باشند

خرید بک لینک

View more posts from this author