پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری» خبرنگار خبرگزاری فارس در منزل ابدیش آرام گرفت

پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری» خبرنگار خبرگزاری فارس در منزل ابدیش آرام گرفت
پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری»، خبرنگار خبرگزاری فارس پس از تشییع باشکوه که با حضور پرشور جامعه رسانه‌ای و آحاد مختلف جامعه برگزار شد، در منزل ابدیش آرام گرفت.

پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری» خبرنگار خبرگزاری فارس در منزل ابدیش آرام گرفت

پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری»، خبرنگار خبرگزاری فارس پس از تشییع باشکوه که با حضور پرشور جامعه رسانه‌ای و آحاد مختلف جامعه برگزار شد، در منزل ابدیش آرام گرفت.
پیکر زنده‌یاد «مهدی خوانساری» خبرنگار خبرگزاری فارس در منزل ابدیش آرام گرفت

مرجع توریسم

View more posts from this author