چرا بعد از انتخابات به فکر رسیدگی به تخلفات افتاده‌اید؟

چرا بعد از انتخابات به فکر رسیدگی به تخلفات افتاده‌اید؟
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به طرح موضوع تخلف شهرداری در چند پروژه شهری از رویکرد سیاسی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و چرایی مطرح شدن آن پس از انتخابات مجلس انتقاد کرد.

چرا بعد از انتخابات به فکر رسیدگی به تخلفات افتاده‌اید؟

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به طرح موضوع تخلف شهرداری در چند پروژه شهری از رویکرد سیاسی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و چرایی مطرح شدن آن پس از انتخابات مجلس انتقاد کرد.
چرا بعد از انتخابات به فکر رسیدگی به تخلفات افتاده‌اید؟

View more posts from this author