چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه در زنجان برگزار می‌شود

چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه در زنجان برگزار می‌شود
رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه سال جاری در زنجان برگزار می‌شود.

چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه در زنجان برگزار می‌شود

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه سال جاری در زنجان برگزار می‌شود.
چهارمین دوره جشنواره افسران جوان جنگ نرم، بهمن ماه در زنجان برگزار می‌شود

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author