کاراته‌کاهای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را به گردن آویختند

کاراته‌کاهای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را به گردن آویختند
بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را در مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین iku به گردن آویختند.

کاراته‌کاهای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را به گردن آویختند

بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را در مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین iku به گردن آویختند.
کاراته‌کاهای خراسان جنوبی 14 مدال رنگی را به گردن آویختند

بازی

View more posts from this author