کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش در اراک برگزار می‌شود

کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش در اراک برگزار می‌شود
رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی از برگزاری کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش با موضوع اعتماد به نفس در اراک خبر داد.

کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش در اراک برگزار می‌شود

رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی از برگزاری کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش با موضوع اعتماد به نفس در اراک خبر داد.
کارگاه‌ علمی آموزشی روانشناسی ورزش در اراک برگزار می‌شود

View more posts from this author