کاشت 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج

کاشت 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج
مسؤول دبیرخانه استانی طرح ملی جنگلانه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: به همت تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس، 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج کشت شد.

کاشت 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج

مسؤول دبیرخانه استانی طرح ملی جنگلانه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: به همت تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس، 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج کشت شد.
کاشت 70 هزار بذر بلوط در منطقه ده بر آفتاب یاسوج

View more posts from this author