کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است
مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: هر چقدر که تعداد مراکز مشاوره در کشور افزایش پیدا کند، آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: هر چقدر که تعداد مراکز مشاوره در کشور افزایش پیدا کند، آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.
کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

View more posts from this author