کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته
فرمانده نیروی انتظامی گفت: قم همانند دیگر استان‌های کشور فعالیت‌های مناسبی را در راستای برقراری نظم و امنیت انجام داده به همین علت درصد جرائم، تخلفات، تصادفات و جانباختگان نسبت به سال گذشته در این استان کاهش داشته است.

کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

فرمانده نیروی انتظامی گفت: قم همانند دیگر استان‌های کشور فعالیت‌های مناسبی را در راستای برقراری نظم و امنیت انجام داده به همین علت درصد جرائم، تخلفات، تصادفات و جانباختگان نسبت به سال گذشته در این استان کاهش داشته است.
کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

کرمان نیوز

اسکای نیوز

View more posts from this author