کاهش تصادفات جاده‌ای صیانت از سرمایه‌های ملی است

کاهش تصادفات جاده‌ای صیانت از سرمایه‌های ملی است
استاندار هرمزگان گفت: اگر آمار تصادفات را کاهش دهیم از سرمایه‌های ملی صیانت کرده‌ایم.

کاهش تصادفات جاده‌ای صیانت از سرمایه‌های ملی است

استاندار هرمزگان گفت: اگر آمار تصادفات را کاهش دهیم از سرمایه‌های ملی صیانت کرده‌ایم.
کاهش تصادفات جاده‌ای صیانت از سرمایه‌های ملی است

View more posts from this author