کاهش تقاضای خرید میوه در بازار گیلان

کاهش تقاضای خرید میوه در بازار گیلان
مدیر تعاون روستایی گیلان به توزیع 700 تن سیب و پرتقال از 24 اسفند ماه سال 94 تاکنون در این استان اشاره کرد و گفت: از شدت تقاضا برای خرید میوه در گیلان کاسته شده است.

کاهش تقاضای خرید میوه در بازار گیلان

مدیر تعاون روستایی گیلان به توزیع 700 تن سیب و پرتقال از 24 اسفند ماه سال 94 تاکنون در این استان اشاره کرد و گفت: از شدت تقاضا برای خرید میوه در گیلان کاسته شده است.
کاهش تقاضای خرید میوه در بازار گیلان

خبر جدید

کانون نماز

View more posts from this author