کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی آمل

کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی آمل
بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی این شهرستان، گفت: 6 هزار آملی در انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل عضویت دارند.

کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی آمل

بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی این شهرستان، گفت: 6 هزار آملی در انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل عضویت دارند.
کاهش 26 درصدی حوادث ناشی از کار بین کارگران ساختمانی آمل

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author