کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت در کشور

کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت در کشور
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته قاچاق سوخت 60 درصد در میزان و 85 درصد در ارزش کاهش داشته است.

کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت در کشور

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته قاچاق سوخت 60 درصد در میزان و 85 درصد در ارزش کاهش داشته است.
کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت در کشور

خرم خبر

View more posts from this author