کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» منتشر می‌شود

کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» منتشر می‌شود
مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» منتشر می‌شود

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
کتاب «اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی» منتشر می‌شود

فانتزی

View more posts from this author