کسب رتبه‌های تک رقمی در تولید محصولات کشاورزی در اردبیل گویای مدیریت توانمند است

کسب رتبه‌های تک رقمی در تولید محصولات کشاورزی در اردبیل گویای مدیریت توانمند است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: رتبه تک رقمی کشوری محصولات کشاورزی استان اردبیل نشان از مدیریت مطلوب نیروی انسانی و تولیدکنندگان دارد.

کسب رتبه‌های تک رقمی در تولید محصولات کشاورزی در اردبیل گویای مدیریت توانمند است

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: رتبه تک رقمی کشوری محصولات کشاورزی استان اردبیل نشان از مدیریت مطلوب نیروی انسانی و تولیدکنندگان دارد.
کسب رتبه‌های تک رقمی در تولید محصولات کشاورزی در اردبیل گویای مدیریت توانمند است

View more posts from this author