کسب رتبه اول دوره چگنی در حوزه سند اشتغال لرستان

کسب رتبه اول دوره چگنی در حوزه سند اشتغال لرستان
فرماندار دوره چگنی گفت: فرمانداری این شهرستان توانسته است در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول در بحث سند اشتغال در استان لرستان شود.

کسب رتبه اول دوره چگنی در حوزه سند اشتغال لرستان

فرماندار دوره چگنی گفت: فرمانداری این شهرستان توانسته است در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول در بحث سند اشتغال در استان لرستان شود.
کسب رتبه اول دوره چگنی در حوزه سند اشتغال لرستان

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author