کسب رتبه برتر جشنواره زیست‌فناوری کشور توسط دانش‌آموز سمنانی

کسب رتبه برتر جشنواره زیست‌فناوری کشور توسط دانش‌آموز سمنانی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت: دانش‌آموز سمنانی در جشنواره زیست‌فناوری کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.

کسب رتبه برتر جشنواره زیست‌فناوری کشور توسط دانش‌آموز سمنانی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت: دانش‌آموز سمنانی در جشنواره زیست‌فناوری کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.
کسب رتبه برتر جشنواره زیست‌فناوری کشور توسط دانش‌آموز سمنانی

View more posts from this author