کسب رتبه برتر دانشگاهیان ورامین در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

کسب رتبه برتر دانشگاهیان ورامین در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین گفت: دانشجویان این دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع خوش درخشیدند.

کسب رتبه برتر دانشگاهیان ورامین در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین گفت: دانشجویان این دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع خوش درخشیدند.
کسب رتبه برتر دانشگاهیان ورامین در جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

شبکه خانگی

View more posts from this author