کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان فرهنگیان

کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان فرهنگیان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان در تابستان سال جاری خبر داد.

کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان در تابستان سال جاری خبر داد.
کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی عملکرد طرح اسکان فرهنگیان

View more posts from this author