کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند

کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند
امام‌ جمعه موقت اراک گفت: کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند، هویت و استقلال ایران به‌آسانی به دست نیامده است که به‌آسانی هم از دست برود.

کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند

امام‌ جمعه موقت اراک گفت: کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند، هویت و استقلال ایران به‌آسانی به دست نیامده است که به‌آسانی هم از دست برود.
کسی حق ندارد ذره‌ای در حقوق ملت ایران کوتاهی کند

View more posts from this author