کشاورزان جنوب کرمان ناامید از تدبیر دولت + تصاویر

کشاورزان جنوب کرمان ناامید از تدبیر دولت + تصاویر
فارس از تکرار سریال تلخ ورشکستگی کشاورزان جنوب کرمان به دلیل نبود بازار و افت شدید قیمت‌ها گزارش می‌دهد.

کشاورزان جنوب کرمان ناامید از تدبیر دولت + تصاویر

فارس از تکرار سریال تلخ ورشکستگی کشاورزان جنوب کرمان به دلیل نبود بازار و افت شدید قیمت‌ها گزارش می‌دهد.
کشاورزان جنوب کرمان ناامید از تدبیر دولت + تصاویر

car

View more posts from this author