کشاورزی با مصرف 90 درصد آب تنها 15 درصد تولید ناخالصی داخلی را دارد/ برداشت بیش از حد از منابع آبی تجدیدپذیر از مهم‌ترین عوامل خشکی دریاچه

کشاورزی با مصرف 90 درصد آب تنها 15 درصد تولید ناخالصی داخلی را دارد/ برداشت بیش از حد از منابع آبی تجدیدپذیر از مهم‌ترین عوامل خشکی دریاچه
قائم مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: کشاورزی 90 درصد آب را مصرف و 30 درصد اشتغال ایجاد می‌کند و تنها 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است،

کشاورزی با مصرف 90 درصد آب تنها 15 درصد تولید ناخالصی داخلی را دارد/ برداشت بیش از حد از منابع آبی تجدیدپذیر از مهم‌ترین عوامل خشکی دریاچه

قائم مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: کشاورزی 90 درصد آب را مصرف و 30 درصد اشتغال ایجاد می‌کند و تنها 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است،
کشاورزی با مصرف 90 درصد آب تنها 15 درصد تولید ناخالصی داخلی را دارد/ برداشت بیش از حد از منابع آبی تجدیدپذیر از مهم‌ترین عوامل خشکی دریاچه

View more posts from this author