کشف بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی

کشف بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی گفت: در طول دو ماه گذشته یک هزار و 421 کیلو و 695 گرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شده است.

کشف بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی گفت: در طول دو ماه گذشته یک هزار و 421 کیلو و 695 گرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شده است.
کشف بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی

سپهر نیوز

View more posts from this author