کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا

کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا
مدیر پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور از کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا این شهرستان خبر داد.

کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا

مدیر پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور از کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا این شهرستان خبر داد.
کشف علائم و امضای سنگ‌تراشان در معبد آناهیتا

View more posts from this author