کشف محموله 236 کیلویی تریاک در لنجان

کشف محموله 236 کیلویی تریاک در لنجان
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: صبح امروز یک دستگاه خودرو پژو 405 توسط مأموران انتظامی شهرستان لنجان متوقف شد که حامل 236 کیلو و 278 گرم تریاک بود.

کشف محموله 236 کیلویی تریاک در لنجان

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: صبح امروز یک دستگاه خودرو پژو 405 توسط مأموران انتظامی شهرستان لنجان متوقف شد که حامل 236 کیلو و 278 گرم تریاک بود.
کشف محموله 236 کیلویی تریاک در لنجان

cars

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author