کشف 147 کیلوگرم حشیش و تریاک در باک تریلر

کشف 147 کیلوگرم حشیش و تریاک در باک تریلر
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 117 کیلو و 700 گرم حشیش و 29 کیلو و 700 گرم تریاک که در باک یک دستگاه تریلر جاساز شده بود، خبر داد.

کشف 147 کیلوگرم حشیش و تریاک در باک تریلر

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 117 کیلو و 700 گرم حشیش و 29 کیلو و 700 گرم تریاک که در باک یک دستگاه تریلر جاساز شده بود، خبر داد.
کشف 147 کیلوگرم حشیش و تریاک در باک تریلر

سپهر نیوز

View more posts from this author