کشف 23 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در شهرضا

کشف 23 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در شهرضا
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 23 تن برنج قاچاق بدون هرگونه مدارک گمرکی خبر داد و گفت: ارزش برآورد شده این محموله یک میلیارد و 100 میلیون ریال است.

کشف 23 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 23 تن برنج قاچاق بدون هرگونه مدارک گمرکی خبر داد و گفت: ارزش برآورد شده این محموله یک میلیارد و 100 میلیون ریال است.
کشف 23 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در شهرضا

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author