کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بهارستان خبر داد.

کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بهارستان خبر داد.
کشف 77 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

View more posts from this author