کشف 854 کیلوگرم تریاک در رفسنجان

کشف 854 کیلوگرم تریاک در رفسنجان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از کشف 854 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در منزلی در شهرستان رفسنجان خبر داد.

کشف 854 کیلوگرم تریاک در رفسنجان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از کشف 854 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در منزلی در شهرستان رفسنجان خبر داد.
کشف 854 کیلوگرم تریاک در رفسنجان

View more posts from this author