کشورهای غربی‎ برای مقابله با بیداری اسلامی، داعش را به راه انداختند

کشورهای غربی‎ برای مقابله با بیداری اسلامی، داعش را به راه انداختند
فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوا گلستان منشاء ایجاد گروه‎های تکفیری مانند داعش را کشورهای غربی دانست و گفت: این کشورها برای مقابله با بیداری اسلامی شکل گرفته در دنیا، داعش را به راه انداختند.

کشورهای غربی‎ برای مقابله با بیداری اسلامی، داعش را به راه انداختند

فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوا گلستان منشاء ایجاد گروه‎های تکفیری مانند داعش را کشورهای غربی دانست و گفت: این کشورها برای مقابله با بیداری اسلامی شکل گرفته در دنیا، داعش را به راه انداختند.
کشورهای غربی‎ برای مقابله با بیداری اسلامی، داعش را به راه انداختند

View more posts from this author