کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند

کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد برجام، گفت: کشور ما باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند و موضعی را انتخاب کنیم تا دشمن نتواند با توطئه به کشور ما آسیب بزند.

کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد برجام، گفت: کشور ما باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند و موضعی را انتخاب کنیم تا دشمن نتواند با توطئه به کشور ما آسیب بزند.
کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند

View more posts from this author