کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید

کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با بهره‌برداری از این کارخانه کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید و حتی شرایط صادرات این محصول به خارج از کشور هم فراهم‌شده است.

کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با بهره‌برداری از این کارخانه کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید و حتی شرایط صادرات این محصول به خارج از کشور هم فراهم‌شده است.
کشور در زمینه اسیدسیتریک به خودکفایی رسید

View more posts from this author