کمبود مسجد و نمازخانه در کشور مشهود است/ احداث 36 هزار نمازخانه در اولویت باشد

کمبود مسجد و نمازخانه در کشور مشهود است/ احداث 36 هزار نمازخانه در اولویت باشد
مشاور رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در حال حاضر تعداد مساجد و نمازخانه‌ها کفاف مراجعان را نمی‌دهد و باید نسبت به توسعه این مراکز برنامه‌ریزی کرد.

کمبود مسجد و نمازخانه در کشور مشهود است/ احداث 36 هزار نمازخانه در اولویت باشد

مشاور رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در حال حاضر تعداد مساجد و نمازخانه‌ها کفاف مراجعان را نمی‌دهد و باید نسبت به توسعه این مراکز برنامه‌ریزی کرد.
کمبود مسجد و نمازخانه در کشور مشهود است/ احداث 36 هزار نمازخانه در اولویت باشد

View more posts from this author