کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود

کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود
مسؤول مدیریت ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: هرچند جنگ اسلام راستین و کفر همچنان ادامه خواهد داشت اما کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود.

کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود

مسؤول مدیریت ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: هرچند جنگ اسلام راستین و کفر همچنان ادامه خواهد داشت اما کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود.
کمر اسلام آمریکایی در سوریه شکسته می‌شود

اتومبیل

View more posts from this author