کمک 200 میلیون تومانی خیران به مناطق محروم فارس

کمک 200 میلیون تومانی خیران به مناطق محروم فارس
معاون هدایت و عملیات جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی فارس گفت: از دو هفته گذشته تاکنون 200 میلیون تومان از محل کمک‌های خیران بابت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تغذیه به محرومان و نیازمندان این استان اهدا شده است.

کمک 200 میلیون تومانی خیران به مناطق محروم فارس

معاون هدایت و عملیات جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی فارس گفت: از دو هفته گذشته تاکنون 200 میلیون تومان از محل کمک‌های خیران بابت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تغذیه به محرومان و نیازمندان این استان اهدا شده است.
کمک 200 میلیون تومانی خیران به مناطق محروم فارس

View more posts from this author